top of page
Modern Design Office

KURUMSAL HİZMETLER

İnsanları belirli bir amaç etrafında toplamak, harekete geçirmek ve başarıya ulaştırmak için iyi bir yönetici olmanın yanı sıra, iyi bir lider olmak da gerekiyor. Bu nedenle, kurumlar iyi bir lider olmayı tanımlayan aşağıdaki özellikleri ve becerileri yöneticilerinde görmeyi istiyorlar:

 • Misyonla yönetme: güçle değil, “neden” sorusuna yükleyeceği anlam duygusuyla yönetme.

 • Kapsayıcı ve birleştirici olma: organizasyondaki insanların yaş, eğitim, geçmiş, cinsiyet, inanç ve köken farklılıklarından bir birikim olarak yararlanacak ve katkılarını ortak amaç etrafında odaklayacak, bir anlayışla yönetme.

 • Geliştirme ve ilham verme: çalışma arkadaşlarını güçlü özellikleri, değerleri ve hayat yolculuklarıyla tanıma ve potansiyellerini performansa yansıtabilmelerine destek olma,

 • Güven ortamı yaratma: daha verimli ve yaratıcı bir iş ortamı için güvenli bir ortam sağlama,

 • Bağ kurarak etkileme ve ilişki kurma: yaklaşılabilir ve ulaşılabilir olma.​

Bu özelliklerin herkeste potansiyel olarak var olduğunun kabulu ile, kurumlar yöneticilerinin liderlik potansiyelini açığa çıkarmak için eğitim ve mentorluk desteği sağlıyorlar. Ancak, mentorlukla iletilen bilgi ve deneyim örnekleri, büyük çoğunluğu geçerliliğini yitirmiş olan dünün dünyasına aittir. Yarının dünyasını kuracak olan gençleri, aynı anlayışla yönetmek, gerçekçi değildir.  Liderlik gelişimine yönelik eğitimler ise bilginin kişide değişimi yaratmaya yeterli olmaması nedeniyle, yöneticinin liderlik tutum ve davranışlarında değişimi yaratmakta tek başına yetersiz kalmaktadır. Günümüzde, değişimi yaratmada en etkili tekniğin koçluk olduğu bilinmektedir. Bu nedenle,

"21. YÜZYIL LİDERLİK GELİŞİMİ" PROGRAMI

“21. Yüzyıl Liderlik Gelişim Programı”, yöneticilerin çağımızın ihtiyaçlarına uygun liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, çeşitli koçluk model ve tekniklerinin uygulandığı grup koçluk çalışmaları olarak yürütülür. Liderler, grup koçluk çalışmalarında öğrendiklerini, iki grup çalışması arasındaki uygulama pratikleri ile içselleştirirler.  

Program, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, liderlerin kendi iç dünyasına bakması ile başlar, daha sonra etki alanlarındaki ekipleri ve organizasyonu kapsayan dış dünyayla ilişkilerine yönelir. Her bölümde, yöneticiler liderlik potansiyellerindeki farklı yönleri ortaya çıkararak, geliştirirler.  Kurumların ihtiyaçlarına göre süre ve içerikler özelleştirilebilir.  

Programın kuruma getireceği başlıca faydalar:

 • Motivasyon ve çalışan bağlılığının artması.

 • Etkin iletişimin ve işbirliklerinin artması.

 • Performansı ve pozitifliği yüksek ekiplerin oluşması.

 • Yaratıcılığın ve inovasyonun artması.

 • Değişime uyumun artması.

Değer temelli liderler, çalışanlarıyla bağ kurar ve hayatta gelişmelerine yardımcı olur ve kuruluşları için üretkenliği, yaratıcılığı ve finansal getirileri artırır. Değerlere dayalı liderlik, her şeye çare olmayabilir, ancak kesinlikle başlamak için iyi bir yerdir. Değerlere dayalı olarak başarıyı yönetmek ve değerlendirmek, bir organizasyonda yüksek performanslı bir kültür inşa etmenin en iyi yoludur.

-Vilma Zydziunaite, Professor at Vytautas Magnus University

Bölüm 1: Değerlerle Liderlik

Liderlik yapmayı öğrenmek, kişinin neye önem verdiğini, kendisine neyin ilham verdiğini ve neyin güç verdiğini keşfetmesi ile ilgilidir. Bu da liderin potansiyelini oluşturan kişisel değerlerini anlaması yoluyla olur. Lider kendisi ile ilgili bu hususları keşfettiği zaman, başkalarının potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ne gerektiğini bilecek ve uygulayacaktır.

Değerlere dayalı liderlik, liderlerin yön ve motivasyon için - kuruluşunuz için oluşturulmuş olanlar da dahil olmak üzere - kendilerinin ve başkalarının değerlerinden yararlanmaları gerektiği fikridir. Değerlerle liderlik eden kişi, kurumun değerlerinin yaşatılmasına önderlik eder. Bu da organizasyonda bağlılık, inanç, güven, heyecan, coşku ve mutluluk yaratır.

Liderlik Gelişimi Programı’nın bu ilk bölümünde; yöneticiler, kişisel değerlerini keşfederler ve bunun liderlik potansiyelini ortaya çıkarma konusundaki etkilerini fark ederler. Odaklanılan başlıca yönetim ve liderlik konuları şunlardır:

 • Liderlik potansiyelinin keşfi.

 • Vizyon belirleme ve paylaşma.

 • Hedef belirleme.

 • Kurum değerlerinin yaşatılması.

 • Güven ortamı yaratma.

 • Bağ kurarak etkileme.

 • Etkili geri bildirim verme.​

Süre: Toplam 18 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 16 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

Hayat ciddi bir değişimdir. Katı ve esnek olmayanlar, değişim rüzgarları estiğinde genellikle kırılır, ancak söğüt ağacı gibi olanlar, yeni değişikliklere kolayca adapte olur.

Bölüm 2: Değişime Liderlik

Lider etimolojik açıdan Hint-Afrika dil sınıfındaki “leith” kökeninden gelir ve “bir eşiği geçmek” anlamını taşır. Yani lider var olan durumu “aşma” ile görevli kişidir. Lider durumu değiştiren, dönüştürendir. Lider ortak vizyona ulaşma için yaratıcı gerilimin ortaya çıkmasını sağlayan, değişimi önceleyen ve itekleyen güçtür. Liderin görevi bu gerilimi yönetmek; bir başka deyişle, organizasyonu, karşı karşıya kaldığı durumu aşarak, bir üst boyuta çıkarma başarısını göstermektir.

Liderlik Gelişimi Programı’nın bu ikinci bölümünde; yöneticiler öğrenen organizasyonun oluşmasını ve böylelikle sürekli ilerlemeyi ve gelişimi sağlamak üzere, süregelen değişimi harekete geçirmek için becerilerini geliştirirler. Odaklanılan başlıca yönetim ve liderlik konuları şunlardır:​

 • Kendini ve ekibini motive etme.

 • Etkin iletişim kurma ve aktif dinleme.

 • İlişki yönetimi.

 • Yetkilendirme ve geliştirme.

 • Kişisel değişim döngüsü.

 • Duygusal dayanıklılık.

Süre: Toplam 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları,14 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

“İyi bir lider "çalışanlarının yetkinliğini ve bağlılığını geliştirir, böylece yönlendirme ve rehberlik için başkalarına bağımlı olmak yerine kendi kendilerini motive ederler."

- Paul Hersey, Davranışçı Bilim Adamı, Girişimci

Bölüm 3: Liderlikte Ustalığa Geçiş

Liderlik Gelişim Programı’nın bu son bölümünde yönetici, çeşitli liderlik becerilerini ve güçlü yanlarını etkin bir şekilde kullanmaya başlar. Liderlik yetkinliklerini oldukları kişiyle bütünleştirmeye başladıkları hissini verecek şekilde, kendi kişisel tarzlarını, güçlü yanlarını ve sezgilerini liderliklerine getirmeye başlarlar. Odaklandığımız konular şunlardır:

 • Durumsal liderlik.

 • Çatışma Yönetimi.

 • Öz yönetimli öğrenme.

 • Yaratıcı özün keşfi.

 • Zihinsel, duygusal ve ruhsal zekanın dengeli kullanımı.

Süre: Toplam 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 14 ila 18 hafta içinde tamamlanır.

“Her şey çalışan bağlılığına dayanıyor. Her şey, her ekip üyesinin sahiplenme ve sorumluluk hissetmesine yol açan liderliğe dayanıyor. Bir ekipten bir görevi tamamlamasını isteyebilirsiniz, ama mükemmelliği talep edemezsiniz.”

-Mike Abrashoff, USS Benfold Komutanı

"ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN ETKİN LİDERLİK" PROGRAMI

Günümüzde, kurumun başarıya ulaşması ve varlığını sürdürebilmesi için çalışan bağlılığının sağlanması gerekir. Ancak araştırmalar maaş artışı, prim, terfi gibi çalışan bağlılığı için başvurulan dış ödüllerin, çalışan bağlılığını sağlamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Çalışan bağlılığını sağlayan organizasyonlarda, çalışanlar işlerini yaparken içsel ödüller (iç motivasyon) elde ederler.

Liderler, çalışanların içsel ödüllerini elde etmelerini sağlamak için öz-yönetim yapabilme, olumlu bir rol oynama, etkin dinleme ve çalışanların iç-motivasyon yoluyla içsel ödüller elde etmesi için gerekli ortamı sağlamayı içeren tutum ve becerilere sahip olmalılar. “Çalışan Bağlılığı için Etkin Liderlik Programı” liderleri bu becerileri geliştirmek konusunda desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Program sırasında liderler önce kendi içsel ödüllerini nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu beceriyi geliştirmek, astlarındaki içsel ödülleri tanımalarına yardımcı olur. Programın ikinci aşamasında, çalışanların kendi kendilerini yönetmeleri ve iç motivasyon kazanmaları için yapı taşlarını oluşturacak liderlik eylemlerini belirler ve uygularlar. Program boyunca odaklanılacak başlıca liderlik becerileri şunlardır:

 • Etkin dinleme.

 • Pozitif rol model olma,

 • Yetkilendirme ve geliştirme,

 • Güven ortamı yaratma,

 • İşbirlikçi bir iklim oluşturma,

 • İlişki yönetimi,

 • Çatışma yönetimi.

Süre: 15 saat grup koçluğu + 6 saat pekiştirme grup seansları, 18 hafta içinde tamamlanır. 

İçimizdeki güç merkezini bulmanın uzun vadede insanlığa yapabileceğimiz en iyi katkı olacağını belirtebiliriz.... Toplumumuzun ihtiyacı olan, dahiler ve süper kahramanlar değil, var olabilen, yani kendi içlerinde bir güç merkezine sahip olan insanlardır. 
                                                                                                                                  -Rollo May, Kendini Arayan İnsan (1953)

BİREYSEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticinin potansiyelindeki benzersiz liderlik yeteneklerini ortaya çıkaran, kişiselleştirilmiş bir dönüşüm yolculuğu için bire-bir yönetici koçluğu sağlıyorum. Kurum kültürünü ve yöneticinin içinde bulunduğu tüm diğer sistemlerle olan ilişkilerini odağıma alan bir koçluk yaklaşımı kullanıyorum.

İÇ KOÇLAR İÇİN SÜPERVİZYON

Kurumların iç koçluk programlarını destekleyen süpervizyon hizmetleri sağlıyorum. İç koçların hızla daha yetkin hale gelmesi için koçun becerilerini, teorik bilgilerini, kişisel özelliklerini, öz farkındalığını geliştirmesine destek oluyorum.

Liderlik Gelisim Programı
Calisan Bagliligi
Bireysel Yonetici Koclugu
İç Koç Supervizyon
bottom of page