Businessmen

KURUMSAL HİZMETLER

İnsanları belirli bir amaç etrafında toplamak, harekete geçirmek ve başarıya ulaştırmak için iyi bir yönetici olmanın yanı sıra, iyi bir lider olmak da gerekiyor. Bu anlamda, günümüz yöneticilerinden başlıca beklentiler;

 • güçle değil, “neden” sorusuna yükleyeceği anlam duygusuyla yönetmeleri,

 • organizasyondaki insanların yaş, eğitim, geçmiş, cinsiyet, inanç ve köken farklılıklarından bir birikim olarak yararlanacak ve katkılarını ortak amaç etrafında odaklayacak, bir anlayışla yönetmeleri,

 • çalışma arkadaşlarını güçlü özellikleri, değerleri ve hayat yolculuklarıyla tanımaları ve potansiyellerini performansa yansıtabilmelerine destek olmaları,

 • daha verimli ve yaratıcı bir iş ortamı için güvenli bir ortam sağlamaları.

 

Bu beklentileri karşılayabilmelerini sağlayacak liderlik tutum ve becerilerini geliştirmeleri için yöneticilere aşağıdaki koçluk programları ile destek oluyorum.  

LİDERLİK GELİŞİMİ PROGRAMI

“Liderlik Gelişimi Programı”, yöneticilerin liderlik becerilerini geliştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Program, çeşitli koçluk model ve tekniklerinin uygulandığı grup koçluk çalışmaları olarak yürütülür. Liderler, grup koçluk çalışmalarında öğrendiklerini, iki grup çalışması arasındaki uygulama pratikleri ile içselleştirirler.  

Program, üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm, liderlerin kendi iç dünyasına bakması ile başlar, daha sonra etki alanlarındaki ekipleri ve organizasyonu kapsayan dış dünyayla ilişkilerine yönelir. Her bölümde, yöneticiler liderlik potansiyelinin farklı yönlerini ortaya çıkararak, geliştirirler.

Bölüm 1: Değerlerle Liderlik

Liderlik yapmayı öğrenmek, kişinin neye önem verdiğini, kendisine neyin ilham verdiğini ve neyin güç verdiğini keşfetmesi ile ilgilidir. Bu da liderin potansiyelini oluşturan kişisel değerlerini anlaması yoluyla olur. Lider kendisi ile ilgili bu hususları keşfettiği zaman, başkalarının potansiyellerini ortaya çıkarmaları için ne gerektiğini bilecek ve uygulayacaktır.

Değerlere dayalı liderlik, liderlerin yön ve motivasyon için - kuruluşunuz için oluşturulmuş olanlar da dahil olmak üzere - kendilerinin ve başkalarının değerlerinden yararlanmaları gerektiği fikridir. Değerlerle liderlik eden kişi, kurumun değerlerinin yaşatılmasına önderlik eder. Bu da organizasyonda bağlılık, inanç, güven, heyecan, coşku ve mutluluk yaratır.

Liderlik Gelişimi Programı’nın bu ilk bölümünde; yöneticiler, kişisel değerlerini keşfederler ve bunun liderlik potansiyelini ortaya çıkarma konusundaki etkilerini fark ederler. Odaklanılan başlıca yönetim ve liderlik konuları şunlardır:

 • kişisel misyon ve vizyon belirleme,

 • kurum değerleri ile uyumlu liderlik prensipleri oluşturma,

 • bağ kurarak etkileme,

 • güven ortamı yaratma,

 • yetkilendirme ve geliştirme,

 • zaman yönetimi.

 

Süre: 16 saat grup koçluğu, 12 hafta içinde tamamlanır.

Değer temelli liderler, çalışanlarıyla bağ kurar ve hayatta gelişmelerine yardımcı olur ve kuruluşları için üretkenliği, yaratıcılığı ve finansal getirileri artırır. Değerlere dayalı liderlik, her şeye çare olmayabilir, ancak kesinlikle başlamak için iyi bir yerdir. Değerlere dayalı olarak başarıyı yönetmek ve değerlendirmek, bir organizasyonda yüksek performanslı bir kültür inşa etmenin en iyi yoludur.

-Vilma Zydziunaite, Professor at Vytautas Magnus University

Bölüm 2: Değişime Liderlik

Lider etimolojik açıdan Hint-Afrika dil sınıfındaki “leith” kökeninden gelir ve “bir eşiği geçmek” anlamını taşır. Yani lider var olan durumu “aşma” ile görevli kişidir. Lider durumu değiştiren, dönüştürendir. Lider ortak vizyona ulaşma için yaratıcı gerilimin ortaya çıkmasını sağlayan, değişimi önceleyen ve itekleyen güçtür. Liderin görevi bu gerilimi yönetmek; bir başka deyişle, organizasyonu, karşı karşıya kaldığı durumu aşarak, bir üst boyuta çıkarma başarısını göstermektir.

Liderlik Gelişimi Programı’nın bu ikinci bölümünde; yöneticiler öğrenen organizasyonun oluşmasını ve böylelikle sürekli ilerlemeyi ve gelişimi sağlamak üzere, süregelen değişimi harekete geçirmek için becerilerini geliştirirler. Odaklanılan başlıca yönetim ve liderlik konuları şunlardır:​

 • Öz-yönetim,

 • Etkin iletişim kurma ve ilişki yönetimi,

 • Kapsayıcı liderlik,

 • Değişim döngüleri,

 • Duygusal dayanıklılık.

 

Süre: 12 saat grup koçluğu, 12 hafta içinde tamamlanır.

Hayat ciddi bir değişimdir. Katı ve esnek olmayanlar, değişim rüzgarları estiğinde genellikle kırılır, ancak söğüt ağacı gibi olanlar, yeni değişikliklere kolayca adapte olur.

Bölüm 3: Liderlikte Ustalığa Doğru

Liderlik Gelişim Programı’nın bu son bölümünde yönetici, çeşitli liderlik becerilerini ve güçlü yanlarını etkin bir şekilde kullanmaya başlar. Liderlik yetkinliklerini oldukları kişiyle bütünleştirmeye başladıkları hissini verecek şekilde, kendi kişisel tarzlarını, güçlü yanlarını ve sezgilerini liderliklerine getirmeye başlarlar. Odaklandığımız konular şunlardır:

 • Öz yönetimli öğrenme

 • Liderlik gelişimi

 • Yaratıcı Özün keşfi

 • Zihinsel, duygusal ve ruhsal zekanın dengeli kullanımı

 

Süre: 10 saat grup koçluğu, 10 hafta içinde tamamlanır.

Çalışanların işlerine bağlanmalarını ve kuruma katkılarını artırmayı sağlama, bir kişilik veya karizma meselesi değildir. Bunun için, lider olarak, öz-yönetim yapabilme, olumlu bir rol oynama, etkin dinleme ve çalışanların içmotivasyon yoluyla içsel ödüller elde etmesi için gerekli ortamı sağlamayı içeren tutum ve becerilere sahip olmalısınız.

ÇALIŞAN BAĞLILIĞI İÇİN ETKİN LİDERLİK PROGRAMI

Günümüzde, kurumun başarıya ulaşması ve varlığını sürdürebilmesi için çalışan bağlılığının sağlanması gerekir. Ancak araştırmalar maaş artışı, prim, terfi gibi çalışan bağlılığı için başvurulan dış ödüllerin, çalışan bağlılığını sağlamada yetersiz kaldığını göstermektedir. Çalışan bağlılığını sağlayan organizasyonlarda, çalışanlar işlerini yaparken içsel ödüller (iç motivasyon) elde ederler.

Liderlerin çalışanların içsel ödüllerini elde etmelerini sağlamak için neler yapabileceklerine odaklanması gerekir.  “Çalışan Bağlılığı için Etkin Liderlik Programı” liderleri bu konuda desteklemek amacıyla geliştirilmiştir. Program sırasında liderler önce kendi içsel ödüllerini nasıl yöneteceklerini öğrenirler. Bu beceriyi geliştirmek, astlarındaki içsel ödülleri tanımalarına yardımcı olur. Programın ikinci aşamasında, çalışanların kendi kendilerini yönetmeleri ve iç motivasyon kazanmaları için yapı taşlarını oluşturacak liderlik eylemlerini belirler ve uygularlar. Program boyunca odaklanılacak başlıca liderlik becerileri şunlardır:

 • etkin dinleme,

 • pozitif bir rol model olma,

 • yetkilendirme ve geliştirme,

 • güven ortamı yaratma,

 • işbirlikçi bir iklim oluşturmak,

 • ilişki yönetimi,

 • çatışma yönetimi.

Süre: 16 saat grup koçluğu, 14 ila 16 hafta içinde tamamlanır. Bu süre, Liderlik Gelişimi Programına katılmış bir grup için belirlenmiştir. Yeni bir grup için, ihtiyaca göre içerik ve süre değiştirilebilir.

İçimizdeki güç merkezini bulmanın uzun vadede insanlığa yapabileceğimiz en iyi katkı olacağını belirtebiliriz.... Toplumumuzun ihtiyacı olan, dahiler ve süper kahramanlar değil, var olabilen, yani kendi içlerinde bir güç merkezine sahip olan insanlardır. 
                                                                                                                                  -Rollo May, Kendini Arayan İnsan (1953)

BİREYSEL YÖNETİCİ KOÇLUĞU

Yöneticinin potansiyelindeki benzersiz liderlik yeteneklerini ortaya çıkaran, kişiselleştirilmiş bir dönüşüm yolculuğu için bire-bir yönetici koçluğu sağlıyorum. Kurum kültürünü ve yöneticinin içinde bulunduğu tüm diğer sistemlerle olan ilişkilerini odağıma alan bir koçluk yaklaşımı kullanıyorum.

İÇ KOÇLAR İÇİN SÜPERVİZYON

Kurumların iç koçluk programlarını destekleyen süpervizyon hizmetleri sağlıyorum. İç koçların hızla daha yetkin hale gelmesi için koçun becerilerini, teorik bilgilerini, kişisel özelliklerini, öz farkındalığını geliştirmesine destek oluyorum.